Vedtægter

Vedtægter


Love for Ørnebjerg Køre- og Rideforening

Foreningen er stiftet d. 21. marts 1980.

Vedtægterne er ændret ved generalforsamlingen 25. februar 2009 og 7. marts 2017.


§ 1 

Stk. 1 Foreningens navn er: Ørnebjerg Køre- OG Rideforening, ØKR. Foreningens hjemsted er Ølstykke i Egedal kommune.

Stk. 2 Foreningens formål er at skaffe medlemmerne adgang til god og sund sportslig udfoldelse indenfor køre- og ridesporten, at udvikle medlemmernes kendskab til sportens vilkår, at afholde kurser, specielt for juniormedlemmerne, for at øge deres viden indenfor ridesporten, og at give medlemmerne mulighed for kammeratligt samvær på udflugter og ved andre arrangementer.


§ 2

Stk. 1 Som medlem kan optages enhver, som har interesse for foreningens arbejde, og som erklærer sig villig til at overholde foreningens vedtægter og gældende ordensregler i ridehus, på udflugter m.v.


Stk. 2 Som juniormedlem anses enhver indtil og med det forenings år, hvori de fylder 18 år. Seniormedlem er enhver, som er fyldt 18 år ved forenings årets begyndelse. Passive medlemmer betaler nedsat kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen. Passive medlemmer har ikke stemmeret i foreningen og kan ikke deltage i stævner.


Stk. 3 Indmeldelse skal ske på særlig blanket til et medlem af bestyrelsen. Såfremt den, der søger optagelse, ikke er fyldt 16 år, skal indmeldelsesblanketten være forsynet med forældres eller værges underskrift.


Stk. 4 Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med angivelse af dato for udmeldelsen. Indbetalt kontingent refunderes ikke. Udmeldelsen skal bekræftes skriftligt af bestyrelsen.


Stk. 5 Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling.

Diskussion om forslag kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes en skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.


§ 3

Stk. 1 Ørnebjerg Køre- og Rideforening er medlem af Dansk Ride Forbund under Dansk Idræts-forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.


§ 4

Stk. 1 Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges på den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. Medlemskontingentet opkræves forud en gang årligt og er forfalden til betaling den 31. januar.


Stk. 2 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Kontingentbetalingsåret løber fra 1. januar til 31. december. Er kontingentet ikke betalt rettidigt, jf. § 4, stk. 1, sendes der påkrav om betaling. Betales der ikke senest 14 dage efter, at påkravet er fremsendt slettes medlemmet af kartoteket.


Stk. 3 Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingent- og aktivitetssatser, men med ansvar over for generalforsamlingen.


Stk. 4 Deltagelse i foreningens arrangementer kan kun finde sted, når kontingentet er betalt.


Stk. 5 Ved indmeldelse betales et gebyr, som fastsættes af generalforsamlingen, samt kontingent for resten af kontingentåret således:

Fra 1. januar til 31. oktober …………………..fuldt kontingent

Fra 1. november til 31. december……………fuldt kontingent, der derefter også dækker det efterfølgende år.


§ 5

Stk. 1 Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max.2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for foreningen. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have ret til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende forening er inhabil.


Stk. 2 I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra foreningen i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Amatør- og Ordensudvalg inden 4 uger.

Stk. 3 I det i stk. 2 omhandlede tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Amatør- og Ordensudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse af andre rideklubber eller evt. indstilles til Dansk Idrætsforbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk Idrætsforbund (eksklusion).


§ 6

Stk. 1 Foreningens daglige arbejde ledes af en bestyrelse, som består af 7 seniormedlemmer og 3 juniormedlemmer:

Formand, valgt af generalforsamlingen i lige år,

Kasserer, valgt af generalforsamlingen i ulige år,

2 senior- og 2 junior-bestyrelsesmedlemmer, valgt af generalforsamlingen i lige år,

3 senior- og 1 junior-bestyrelsesmedlemmer, valgt af generalforsamlingen i ulige år.

Alle er valgt for 2 år.


Stk. 2 Ved valg til bestyrelsen er de valgt, der får flest stemmer. De, der ikke opnår stemmer nok til valg, er suppleanter indtil næste ordinære generalforsamling.


Stk. 3 Bestyrelsen disponerer over foreningens midler til formål, der vedrører foreningens drift og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura kan meddeles to i foreningen, f.eks. formand/-næstformand – kasserer, der hver især er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er følge af generalforsamlingsbeslutninger, der er truffet herom i medfør af lovens § 7. Midlerne indsættes på konto i pengeinstitut. Der kan meddeles eneprokura.


Stk. 4 Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller anden forpligtigelser.


Stk. 5 Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt af formanden med min 14 dages varsel. Indkaldelsen indeholder som minimum dagsordenen for mødet. Beslutninger træffes ved afstemning og afgøres ved almindeligt flertal, se dog § 5 stk. 1. Hvis der ikke opnås flertal for et forslag, er det bortfaldet. Bestyrelsen udpeger en sekretær, der fører referat af bestyrelsens møder.


Stk. 6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når min 4 bestyrelsesmedlemmer inkl. formanden er til stede.


Stk. 7 I tilfælde af længerevarende fravær for formanden eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er ubesatte, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny.


Stk. 8 Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg med et bestyrelsesmedlem som formand.


Stk. 9 Kassereren fører et simpelt regnskab over foreningens indtægter og udgifter. Regnskabet skal opfylde de krav, der stilles af offentlige myndigheder for opnåelse af tilskud til foreningens drift. Regnskabet revideres en gang årligt af de generalforsamlingsvalgte revisorer. Ved kassererens fratrædelse overdrages straks det reviderede regnskab samt de seneste 5 års regnskaber med bilag til den nye kasserer under formandens overværelse.


§ 7


Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen og afholdes, hvis bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller hvis mindst 25 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel. Den ekstraordinære generalforsamling skal finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse.


Stk. 2 Generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel. Ved ordinær generalforsamling bilægges indkaldelsen tillige dagsordnen og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, samt det reviderede regnskab. Forslag til vedtagelse på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest medio februar det pågældende år.


Stk. 3 Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der er fyldt 16 år, og som har betalt forfaldne kontingenter samt været medlem i mindst 3 måneder forud for generalforsamlingens afholdelse. Dog kan medlemmer under 18 år ikke pådrages økonomisk ansvar og kan derfor ikke stemme for/imod godkendelse af regnskabet samt andre beslutninger, der har økonomisk konsekvens for foreningen.


Medlemmer, der ikke er fyldt 16 år, har stemmeret ved valg af juniorrepræsentanter til bestyrelse og udvalg.


Afstemning sker ved håndsoprækning med mindre bestyrelsen eller mindst tre medlemmer forlanger skriftlig afstemning, eller skriftlig afstemning er påbudt i lovene. Beslutninger afgøres på generalforsamlingen ved simpelt flertal. Spørgsmål om lovændringer eller spørgsmål, som er omfattet af vedtægternes § 5, kræver dog, at mindst 2/3 af generalforsamlingsdeltagerne stemmer for vedtagelse. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


Stk. 4 Revisorerne vælges hvert år på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Der vælges en i lige år og en i ulige år. Kandidaten, som får flest stemmer er valgt. De øvrige er suppleanter til næste generalforsamling.


Stk. 5 Genvalg til formands-, kasserer-, bestyrelses- og revisorposter kan finde sted.


Stk. 6 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges af generalforsamlingen. Sekretæren eller en udpeget referent fører referat af forhandlingerne på generalforsamlingen. Af referatet skal alle vedtagelser og valg fremgå. Referatet underskrives af dirigent og referent.


Stk. 7 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde:


1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning for året.

3. Forelæggelse af reviderede regnskab.

4. Fastlæggelse af kontingent og gebyr.

5. Behandling af rettidigt indkomne forslag.

6. Valg af:

a. Formand (lige år)

b. Kasserer (ulige år)

c. Bestyrelsesmedlemmer

d. Revisorer.

7. Eventuelt


Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling fastsættes af bestyrelsen. I tilfælde af, at formand og/eller kasserer afgår i forbindelse med en ekstraordinær generalforsamling, skal beretning og/eller revideret regnskab forelægges.


§ 8


Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer. Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.


§ 9


Stk. 1 Foreningens opløsning kan kun finde sted, hvis beslutning herom vedtages af 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med mindst 14 dages mellemrum. For at beslutningen skal være gyldig kræves det, at mindst 75 % af de fremmødte medlemmer på den første generalforsamling stemmer for opløsning, og at mindst 50 % på den anden generalforsamling stemmer for opløsning.


Stk. 2 I tilfælde af opløsning afgøres på den anden generalforsamling, hvilken forening i Egedal kommune foreningens formue og materiel skal tilfalde.


(Således vedtaget på den første generalforsamling efter stiftelsen den 21. marts 1980 med rettelser vedtaget på generalforsamlingen 1 1984 (§ 4), generalforsamlingen den 26. marts 1985 (§ 3 og 5), generalforsamlingen den 1. april 2005 (§ 1 og 4),generalforsamlingen den 6. marts 2007 (§§ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8) og generalforsamlingen d. 25. februar 2009 (§ 4, stk.1, § 4, stk.5, § 6, stk.3 og § 7,stk.2 )),generalforsamlingen d. 7. marts 2017 (§ 7 stk. 1 & stk 2)